Contact Us

Contact person: Hangmei Zhu

Tel: 86-572-5102309

Email: zhm@cf-bamboo.com

Fax: 86-5725102331

Address: Zhejiang Anji Zhejiang Anji County Tianzi Lake IndustrialPark

Postal Code: 313300

    Copyright © Anji Chen Feng Technology Co.
    Tel: 86-572-5102309    
    Fax:86-5725102331
    E-mail: zhm@cf-bamboo.com
    Address: Zhejiang Anji Zhejiang Anji County Tianzi Lake IndustrialPark